پزشکان مرکز

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

متخصصین درمانگاه

آقای دکتر عباس نمکی

تخصصپزشک
روزهای حضورشنبه تا چهارشنبه

آقای دکتر کامبیز مهران

تخصصپزشک
روزهای حضورشنبه تا چهارشنبه

آقای دکتر کامبیز مهران

آقای دکتر محمد رضا مهدی

تخصصپزشک
روزهای حضورشنبه تا چهارشنبه

خانم دکتر شیرین ضیایی

تخصصپزشک
روزهای حضورشنبه تا چهارشنبه

آقای دکتر مصطفی یوسفوند

تخصصپزشک پوست و زیبایی
روزهای حضورشنبه تا چهارشنبه

EnglishIran