رادیولوژی

 

 

خدمات بخش
رادیوگرافی های روتین کودکان و بزرگسالان رادیوگرافی های تخصصی شامل:
مری و معده

C7L5 Standing 

foot standing 

bone age

D.D.H 

bone survey V.C.U.G 

Barium Enema

I.V.P ترانزیت روده باریک

Adenoid

این مرکز مجهز به سیستم رادیوگرافی کامپیوتری (CR) می باشد.

EnglishIran