داخلی

 

بخش داخلی پذیرش دهنده بیماران مبتلا به اختلالات داخلی، گوارشی، قلب وحتی اعصاب وروان می باشند.

، عفونت تنفسی، درداپی گاستر، COPD شایعترین بیماری های بخش داخلی عبارتند از:

GI-BLEEDING

CVA

MI

ACS و…

EnglishIran